Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu obiektów noclegowych, których lista została zamieszczona na stronie www.aparthostel.com.pl. Dokonanie rezerwacji obiektu noclegowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Restful Stays sp. z o.o. właścicielem marki Night o’clock (No’c), a Gościem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rezerwacja obiektu wymaga:

1. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego rezerwacji, umieszczonego na stronie internetowej www.aparthostel.com.pl lub poprzez inne kanały rezerwacyjne lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48 577 303 677, 71 326 13 24, 575 505 232 albo na adres soltysowicka.aparty@gmail.com , przy czym rezerwację można uznać za przyjętą dopiero po jej potwierdzeniu przez obsługę No’c (mailowo w wypadku złożenia rezerwacji drogą mailową lub przez formularz, telefonicznie natomiast przy rezerwacji telefonicznej).

2. Rezerwacja może zostać anulowana lub zmieniona, jeżeli recepcja No’c zostanie o tym poinformowana nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem doby hostelowej w dniu planowanego przyjazdu a obiekt dysponuje możliwością zmiany. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została przysłana, a z karty kredytowej nie zostaną pobrane żadne środki. W innym razie zaliczka przepada lub z karty kredytowej zostanie pobrana opłata za jedną dobę hostelową. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, o którym mowa powyżej, w dniu rozpoczęcia pobytu Gość jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę należności za wynajem w recepcji No’c. W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość opłaty rezerwacji w chwili zameldowania pod warunkiem przybycia do obiektu przed godz.20.

3. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji lub w chwili zameldowania. Faktura może być wystawiana najpóźniej do 7 dni od dnia zapłaty wyłącznie na podstawie okazanego paragonu.

4. Umowa najmu zawarta pomiędzy No’c a Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu noclegowego. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (energia cieplna, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. No’c nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu noclegowego. Istnieje możliwość wykupienia usług dodatkowych (parking)

5. Zakwaterowanie

a. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 11:00 dnia następnego.

b. Niewymeldowanie się do godz. 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

c. Gość określa czas pobytu w No’c w dniu przybycia lub przy dokonywaniu rezerwacji, a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że obiekt został wynajęty na jedną dobę hotelową.

d. Zameldowanie nastąpi po przedłożeniu dokumentu ze zdjęciem oraz po uregulowaniu zapłaty.

e. W przypadku, gdy pokój nie zostanie zwolniony do godziny 11:00, obsługa No’c jest uprawniona do wejścia do obiektu bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu, znajdującej się w recepcji No’c przy ul.Sołtysowickiej 15b.

f. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub przy dokonywaniu rezerwacji Gość zgłasza w recepcji No’c, bądź telefonicznie do godziny 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu obiektu. Życzenie przedłużenia pobytu Gościa nie wiąże No’c i może być uwzględnione wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc.

g. W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym obiekcie noclegowym Gość jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką w recepcji No’c.

h. W obiektach noclegowych obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody No’c.

i. W przypadku zgubienia kluczy do obiektu noclegowego Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.

j. W obiekcie noclegowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu Gość zobowiązany jest uiścić karę umowną w wysokości 300 zł.

k. Goście zobowiązani są do utrzymywania obiektu noclegowego w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. Zakłócanie ciszy nocnej skutkuje wezwaniem ochrony i nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 zł.

l. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

ł. No’c nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów pozostawionych w obiekcie noclegowym.

m. No’c zastrzega sobie prawo zmiany zarezerwowanego obiektu noclegowego, oferując obiekt o tym samym standardzie lub wyższym.

6. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia obiektu poza: komputerami, ładowarkami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.

7. Gość ma obowiązek zgłosić wszelkie usterki zastane w obiekcie. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

8. Gość powinien zawiadomić obsługę No’c o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. No’c nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu lub mienia należącego do Gościa, pozostawionego na parkingu lub na terenie przylegającym do No’c.

10. No’c zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

11. Za pobyt dziecka do lat 5, śpiącego z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagającego pościeli, nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za pobyt. Przy dokonywaniu rezerwacji należy poinformować No’c o takiej okoliczności.

12. No’c dopuszcza pobyt zwierząt domowych w wynajmowanych obiektach noclegowych. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę pełną odpowiedzialność ponosi jego Właściciel. Opłata za pobyt zwierzęcia to 15zł za każdą dobę pobytu.

13. Skargi i zażalenia

a. W razie zaistniałych nieprawidłowości Gość ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia.

Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy wysyłać na adres soltysowicka.aparty@gmail.com

b. Właściciel ma prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni. O jej postanowieniach Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony.

14. Dane osobowe

a. Dokonując rezerwacji na naszej stronie internetowej www.aparthostel.com.pl klient niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych właściciela odpowiedzialnej za proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

b. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.

15.No’c zobowiązuje się do przechowania zostawionych rzeczy w pokojach przez 14 dni od daty wymeldowania.Napisz do nas